Vi svarer på alt du måtte lure på

Nedenfor har vi listet opp vanlige spørsmål og svar. Ta gjerne kontakt hvis svaret ditt ikke er besvart her.

Ja. Damp er 100% rent vann. Ingen kjemikalier brukes til å drepe ugress, frø og patogener.

Jorddamping er energikrevende. Oppvarming av jorda fra 10-30ºC til 75-95ºC krever mye energi, og vi jobber derfor hardt for å redusere energibehovet. FieldSaver-maskinen vår er designet for presisjonsdamping, noe som betyr at vi kun damper områdene der avlingene vokser. Ikke mellom plantene eller mellom radene. Dette kan redusere energibehovet med opptil 80 %! SoilSaver-maskinen vår er designet for energieffektivitet, nesten all energien i dampen brukes til å varme opp jorda. I samarbeid med forskningsinstitutter gjennomfører vi også detaljerte studier av nødvendig temperatur og tid vi trenger for å få de resultatene vi ønsker. Det er ingen grunn til å overopphete jorda, heller ikke ut fra et energi- eller jordhelsesynspunkt.

Våre nåværende maskiner kan bruke diesel, propan, elektrisitet og de fleste olje- eller gassenergikilder. Vi ønsker å redusere CO2-utslipp, så vi har startet et prosjekt for å undersøke potensialet for hydrogen som fremtidig energikilde. Til tross for bruk av fossilt brensel, har vi beregnet at i mange tilfeller gir produkter dyrket ved bruk av jorddamping et mindre CO2-fotavtrykk enn konvensjonelle produkter, takket være fordelene med økt utbytte, lengre lagringstid og redusert import. For våre SoilSaver-maskiner reduserer vi vanligvis jordtransporten til et minimum. Mye av jorda vi kan behandle blir i dag fraktet med lastebiler til deponier. Det er ikke nødvendig å gjøre dét lenger. Plasser vår SoilSaver på byggeplassen og behandle jorda der den er.

Jorddampingsprosessen hever jordens temperatur til 75-95ºC. I løpet av 24-48 timer går jordtemperaturen tilbake til normalen, og feltdriften kan fortsette.

Dette vil avhenge av hvor dypt jorda behandles, og om hele eller bare deler av jorda er dampet. Det avhenger også av hvordan jorda pløyes eller bearbeides etter damping. Umiddelbart etter damping fjernes de fleste ugress og skadedyr effektivt. For dyp og bred damping, dvs. behandling av all jord i feltet, ser man at de positive effektene av damping varer i flere år. For punktdamping er det nødvendig med dampbehandling når jorda blandes på nytt på grunn av bed-forming eller andre jordoperasjoner.

Nei. Desinfeksjon er avhengig av sterke og potensielt farlige kjemikalier. Det eneste kjemikaliet som brukes i jorddamping er vann. Dessuten er jord brukbar innen 24 timer etter damping, sammenlignet med minst en uke med gassing.

Ugress, insekter og sykdommer utvikler raskt resistens mot moderne plantevernmidler, og setter kontrollprogrammer i fare. Men fordi damping er en fysisk prosess, snarere enn en kjemikalie, er det mye mindre sannsynlig at en organisme vil utvikle varmebestandighet. Basert på vår kunnskap og erfaring er det så langt ikke rapportert motstand mot dampbehandling.

Reduksjon av frø og ugress; inntil 100 % avhengig av type og behandlingsprosess. Reduksjon av skadedyr som sopp, nematoder og skadelige bakterier; Damp er spesielt effektivt mot jordboende organismer, og fjerner ofte 100 % av det problematiske jordlivet. Høyere avling, 20-70 % er rapportert ofte, opptil 330 % avlingsøkning har vi erfart i våre forsøk. Ettersom damping fjerner sopp og nematoder i jorden så får rotgrønnsaker flere måneder lenger lagringstid. Du reduserer mengden grønnsaker som råtner og øker utbyttet.

Mange jordbruksoperasjoner involverer maskiner som er potensielt farlige. Men god oppdrettspraksis krever godt opplærte operatører og hensiktsmessig risikostyring. Jorddamping er ikke annerledes, og maskinene våre har passende sikkerhetsfunksjoner som standard, inkludert programvare som overvåker og kontrollerer prosessen. Våre dampgeneratorer opererer på lavt trykk, noe som reduserer risikoen for alvorlige ulykker.

Vi holder til i Norge og utfører flere tester og demoer her hvert år. Vi gjennomfører demoer og utprøvinger av teknologien i Europa og USA. Følg bloggen vår og sosiale medier for å se når vi kommer til et område nær deg!

Damp er en veldig effektiv sterilisator. Det er derfor det brukes på sykehus og andre steder der det er viktig med ytterste renslighet. For våre SoilSaver-maskiner hever vi temperaturen til et høyt nivå over en spesifisert tidsperiode for å fjerne ugress, frø og jordfødte organismer. Vi kaller dette jordsterilisering. Dette vil drepe de fleste av de levende organismene i jorda og «tilbakestille» jorda, likt det man ser etter en skogbrann. Naturlig jordliv vil dukke opp igjen relativt raskt, men det kan også introduseres raskere ved å blande den dampede jorda med ikke-dampet jord. For våre FieldSaver-maskiner ønsker vi ikke å sterilisere jorda fullstendig. Vi ser etter et lavere nivå av renslighet – pasteurisering, den samme prosessen som brukes til å konservere melk. Ved nøye å kontrollere den maksimale jordtemperaturen på forskjellige dyp, kan vi eliminere skadelige patogener, nematoder, ugress og frø, samtidig som vi prøver å bevare så mye som mulig av de gunstige jordorganismene. Vi bruker betydelige ressurser på å forstå jordlivet og hvordan dette påvirkes av dampprosessen ved forskjellige temperaturer.

Kjemikalier kan påvirke bier og andre insekter negativt under påføring, både i lang tid etter påføringen, og til og med i utkanten av åkrene der insekter pollinerer. Kjemikalier kan også transporteres til elver og føre til død av fisk og liv i vannet. Med damp, ingen av tingene! Rent vann er det eneste som er igjen i jorda, det styrker veksten og blir attraktive nektarkilder for bier og insekter.

Vi tror ikke det, når det gjelder FieldSaver. Vi har utført feltforsøk spesielt for å se på meitemark, og konkluderte med at den langsomme prosessen med damping, kombinert med det store utstyret som var involvert, genererte jordvibrasjoner som effektivt «advarte» meitemarkene om å bevege seg dypere ned i jorden. Da jordtemperaturen var tilbake til normalen, kom meitemarkene tilbake. Med SoilSaver dreper vi også ormene. Når vi vet at alternativet for denne jorda skal sendes til deponi, vurderer vi at avliving av meitemarkene er en pris vi må betale for å kunne gjenbruke jorda.

Enhver landbruksdrift som involverer jord har potensial til å forårsake skade. Jorddamping er ikke annerledes, så det er viktig å bruke det på en ansvarlig måte. Vi foreslår at jorddamping ikke utføres mer enn nødvendig og bruker utstyr som kan opprettholde en kontrollert jordtemperatur.

De fleste grønnsaker, frukt og bær viser økt høsting etter jorddamping. Jo mer alvorlige problemer jorda har, jo bedre effekt vil du se fra jorddampingen.

Ja – dampingsprosessen dreper både ugressfrø og ugressrøtter. Noen ugress krever høyere temperatur/tid enn andre, og det tar vanligvis høyere temperatur/tid å drepe ugress sammenlignet med jordfødte organismer. Det er derfor svært viktig å analysere jorda før damping og tilpasse damptemperaturprofilen til de aktuelle problemene.

Den store utfordringen knyttet til ugress er jordfrøbanken, snarere enn luftbårne frø. Over mange år fordeler jordbearbeiding sovende ugrasfrø i hele jordprofilen. Tradisjonelt har den eneste måten å kontrollere disse vært etter spiring, ved bruk av kjemiske og/eller kulturelle kontroller. Jorddamping eliminerer minst 96 % av denne frøbanken, sammen med sopp, nematoder og andre jordbårne patogener. Mens luftbårne frø som kommer etter damping ikke vil bli kontrollert, løser eliminering av frøbanken – med et slag – mesteparten av en bondes ugressbyrde.

Vi ser fortsatt på dette. Fordi det ikke er ugress på dampet jord, er det mindre konkurranse om næringsstoffer, og vi tror det kan tillate redusert bruk. På den annen side betyr økt utbytte at mer gjødsel kan være nødvendig. Vi er klar over publisert forskning som tyder på at etterspørselen etter nitrogen øker etter jorddamping. Dette er et område hvor det trengs mer forskning, og SoilSteam støtter aktivt denne forskningen.

Som med alle landbruksoperasjoner som involverer jord, er den beste tiden (a) når jorda er brukbar uten risiko for skade, og (b) det ikke er noen voksende avling. Derfor er før planting eller etter høsting den mest passende tiden, spesielt hvis jorda er varm og tørr - dette er gode forhold for damping.

Ja, men kun ned til 10 cm dybde med gjeldende forskrifter. Presisjonsdamping er spesielt egnet for organiske ordninger, da dette påvirker jordlivet kun i begrensede områder.

Maskinene våre selges eller leases. Prisen er relatert til utstyrets kapasitet. Kontakt oss for mer informasjon.

Som med andre store maskiner, må brukeren utføre enkle, daglige vedlikeholdsoppgaver. Disse er enkle å fullføre. Mer avansert vedlikehold håndteres av SoilSteam-personell etter en gitt tidslinje.

SoilSaver™-maskinene er tilgjengelige for salg. Etterspørselen er for tiden høy sammenlignet med vår eksisterende kapasitet. Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om tilgjengelighet og leveringstid. Våre FieldSaver™-maskiner er fortsatt i test og ennå ikke tilgjengelige for kjøp.

Vi trenger vann for å lage dampen. Våre største maskiner trenger 2000 liter vann i timen, mens våre mindre maskiner bruker 250 liter i timen.