SoilSteam gir et viktig bidrag til bærekraftig forvaltning av jord 

Matjord er en uvurderlig ressurs som stadig blir knappere og i dårligere forfatning på globalt nivå sier FAO. I en tid der bærekraftige løsninger er avgjørende, er det nødvendig å utforske innovative metoder for å bevare og gjenbruke jord på en måte som støtter økosystemene våre og bekjemper klimaendringer. 

For å møte denne utfordringen er det essensielt å fokusere på resirkulering og gjenbruk av matjord, samtidig som man unngår bruk av kjemikalier. Dette er ikke bare viktig for bærekraft og matsikkerhet, men også for å opprettholde jordens evne til å binde CO2 og å bevare verdifullt naturmangfold. Gjøres det ikke grep nå vil resultatet bli matvaremangel, høye matpriser og potensielt føre millioner av mennesker ut i sult og fattigdom, hevder leder av FAO, Josè Graziano Da Silva. 

Betydningen av CO2-lagring og jordens mikroliv 

Jorden er en uunnværlig aktør i klimakampen, da den binder mer CO2 enn alle verdens planter og trær kombinert. Effektiv CO2-lagring i jordsmonnet kan være en avgjørende strategi for å redusere klimagassutslipp. Derfor trenger man ny teknologi som støtter bærekraftig forvaltning av jorden i tiden fremover. 

Mer enn 50% av verdens organismer eksisterer i jordens økosystemer, og derfor er en frisk og fruktbar jord avgjørende for matforsyning, naturmangfold og klima. Forskning indikerer at bedre forvaltning av jorden kan øke karbonbindingen betydelig, en potensiell gevinst som overskrider årlige utslipp fra den globale transportsektoren. 

SoilSteam sitt bidrag til bærekraftig jordbehandling 

SoilSteam er en innovativ aktør innen landbruks- og anleggssektoren som utvikler maskiner som bruker damp for å behandle jord. Dette har som formål å redusere skadelige mikroorganismer, insekter, nematoder, samt frø og ugrasrøtter, samtidig som det opprettholder matjordens produktivitet. 

SOILSAVER™ – Sterilisering for gjenbruk 

Soilsaver™ tar sikte på å sterilisere jord i byggeprosjekter der det er påvist at det er fremmede plantearter og karanteneskadegjørere i jordmassene. Dette gjør det mulig å gjenbruke jord som ellers ville blitt deponert.  Den rene jorden kan gjenbrukes i områder med eksisterende naturlig jord slik at det stedegne mikrolivet i den øvrige jorden vil etablere seg i de rene massene. 

FIELDSAVER™ – Bærekraftig jordbehandling 

Fieldsaver™ opereres ute på landbruksjord og damper jord der jorden er. Den bruker varm damp for å varme opp jorden og bekjempe det negative mikrolivet og ugresset uten bruk av kjemikalier. Presisjonsdamping muliggjør lokal behandling rundt plantestedet, slik at behandlingen kun gjøres der grønnsaken eller plantene skal stå, noe som gir gode effekter samtidig som energibruken holdes lav. 

Effekt på mikroliv og avling 

Selv om damping vil påvirke mikrolivet i jorden, viser internasjonal forskning og erfaring at sunt jordliv reetablerer seg raskt. En viktig faktor for å minimere ulempene ved damping av jord er å minimere temperatur og eksponeringstid. SoilSteam har i samarbeide med NIBIO, Vegvesenet og andre aktører gjennomført forskning for å studere hvilke kriterier som må settes avhengig av hvilke sykdommer eller skadegjørere som finnes i jorden.  Det er imidlertid viktig å fremheve at damping av jord er en behandlingsform, hvor alternativene enten er deponering eller behandling med skadelige kjemikalier.  Sunn og frisk jord uten skadegjørere skal ikke dampes.  

Effekter registrert på planteliv og grønnsaker etter damping er positive, med raskere etablering, høyere avling og økt holdbarhet som resultat.  

SoilSteam  sin jordbehandling bidrar ikke bare til å opprettholde jordhelsen og til å støtte bærekraftig jordbruk, men gir også håndgripelige løsninger for sirkulær massehåndtering, bidrar til å redusere klimagassutslipp og bevarer verdifull matjord for fremtidige generasjoner. Dette er et viktig skritt i retning av en mer bærekraftig og ansvarlig bruk av jordens ressurser. 

Tilbake til bloggen